Kontakt  
Bohoslužby
O farnosti
Poskytované svátosti
Odkazy
Foto
Akce farnosti
Z historie
A další...

Novinky

Svátosti a svátostiny

Křest

Křest je rozhodnutím se pro víru. Dospělí se mohou rozhodnout sami za sebe, za děti rozhodují jejich rodiče.

Křest lze udělit také malým dětem, jejichž alespoň jeden z rodičů je věřící, který byl sám pokřtěn. Ani tehdy, když rodiče dítěte nejsou pokřtěni, není vše ztraceno. Mohou se před křtem svého dítěte i oni sami připravit tak, aby mohli být pokřtěni společně jako jedna rodina.

V případě školou povinných dětí se již přihlíží také k tomu, aby děti znaly základní pravdy o víře, které se mohou dozvědět na hodinách křesťanské etiky, a aby křest nebyl proti jejich vůli.

Chcete se nechat pokřtít anebo hledáte odpověď, zda je křest nutný?

Nebojte se přijít za knězem kdykoliv a domluvit s ním osobní setkání. Poté následuje příprava ke křtu formou osobních i společných setkání (katechumenát).

Chcete nechat pokřtít své dítě (0-6 let)?

Jste srdečně zváni k setkání s knězem, který se vám bude individuálně věnovat. Tuto přípravu ke křtu můžete absolvovat již v době těhotenství před narozením dítěte.

Chcete nechat pokřtít své dítě (7-14 let)?

Takovéto dítě už si zaslouží, aby o víře něco vědělo. Je tedy potřebná jeho příprava na křest. Je dobré, aby absolvovalo tuto přípravu formou hodin křesťanské etiky. Bližší podrobnosti získáte na faře.

Potřebné doklady

Křestní list rodičů a kmotry, rodný list dítěte.

 

 

Manželství

Manželství je důležitým spojením dvou životů. Nejde pouze o právní smlouvu, podobnou úřední svatbě. V kostele přijímají a dostávají manželství ti, kteří chtějí, aby Bůh jejich sňatku požehnal a řídil ho. Proto může o svátost manželství žádat ten pár, kde alespoň jeden ze snoubenců je pokřtěný a věřící.

Někdy se stává, že teprve po létech soužití některý z partnerů zatouží po požehnání - aby mohl přijímat ostatní svátosti, je nutné nejdříve stvrdit svůj manželský slib (učiněný před léty na úřadě) bez velkých ceremonií a neveřejně před Bohem. Stačí se informovat u kněze.

Uvažujete o svatbě v kostele?

Svatba v kostele není pouhým formálním právním aktem, ale něčím větším - svátostí. Bůh vstupuje mezi milující pár, aby ho posvětil a pomáhal jim v letech společného života. Proto je nutná alespoň základní příprava k sňatku. Domluvte si svou přípravu včas, dokonce i tehdy, když neznáte přesný termín svatby

Příprava snoubenců obnáší zhruba šest setkání, v termínu dohodnutém s farářem farnosti. Příprava je povinná pro oba snoubence.
K církevnímu manželství je zapotřebí:

·   aby alespoň jeden ze snoubenců byl pokřtěný katolík

·  aby žádný ze snoubenců nebyl rozvedený po předchozím platném manželství (dva nekatolíci uzavírají církevně nerozlučitelné manželství i občanským obřadem!)

·  aby v případě různosti víry oba snoubenci učinili písemné prohlášení o katolickém křtu a výchově dětí a vzájemné toleranci ve víře

potřebné doklady: občanské průkazy a křestní listy snoubenců,

 propuštění z farnosti pokud je svatba mimo vlastní farnost snoubenců

 

Pohřeb

Rozloučení s blízkým zesnulým je smutnou událostí. Kněz může při pohřbu vnést pozůstalým naději do jejich smutku a bolesti. Modlí se a přimlouvá za zemřelého, ale i za ty, které smrt ranila. Aby si kněz mohl připravit vhodný proslov, zpravidla pozůstalí před pohřbem nebo rozloučením kněze navštíví.

Je vhodné, aby tuto krátkou návštěvu absolvovali nejbližší příbuzní anebo ti, kteří vyřizují pohřeb, buď před anebo po návštěvě pohřební služby.

Čas návštěvy je dobré kdykoliv domluvit osobně anebo telefonicky.

Chcete, aby se za vašeho zemřelého sloužila mše svatá?

Přijďte za knězem před anebo po mši domluvit s ním nejvhodnější termín.

Zemřel vám někdo blízký a chcete se s ním důstojně rozloučit na hřbitově nebo v obřadní síni?

Nebojte se telefonicky nebo osobní návštěvou oslovit kněze. Je lépe, aby o tom věděl co nejdříve po úmrtí, jeho další práce se tím nebude muset měnit.
Je také vhodné, aby se kněz vaším prostřednictvím dozvěděl o životní pouti zemřelého.

 

 

Svátost smíření

Pokaždé, když Boha zradíme špatným myšlením, slovy či skutky, kterým říkáme hříchy, je nutné, abychom se s Bohem smířili. Při smíření s Bohem nám pomáhá kněz, který při svěcení obdržel skrze svého biskupa od Ježíše moc odpouštět hříchy. Ti, kdo nikdy nebyli ještě u svátosti smíření a mohou se na ni náležitě připravit - ať se nebojí kontaktovat kněze.

Každý věřící je povinen alespoň jednou do roka k této svátosti přistoupit.

Potřebujete se smířit s Bohem a najít klid v duši?

Svátost smíření lze přijmout v rozhovoru s knězem vždy před mší sv. nebo po osobní domluvě kdykoliv.

Jste pokřtěni, ale nebyli jste nikdy u zpovědi?

Hledajících, jako jste vy, je více, než byste si mysleli, takže se na faře informujte, kdy a jak se můžete připravit.

 

Svátost nemocných

Je svátostí a modlitbou pro ty, kteří se ocitli v nebezpečí smrti kvůli stáří anebo zhoršení zdravotního stavu. Kdo by nechtěl mít v nesnázích takovou pomoc, jakou je přítomnost samotného Boha? Svátost nemocných nenahrazuje lékařskou pomoc, ale doplňuje ji - tak jako se o tělo stará lékař, o duševní pomoc se postaral sám Ježíš prostřednictvím této svátosti, kterou udělovali už apoštolové.

Jste nemocní? Potřebujete duchovní pomoc?

Pomazání nemocných se uděluje starým a nemocným lidem společně v kostele v postní době, mimo to v naléhavých případech se neostýchejte zavolat kněze ihned a kdykoliv, abyste s ním domluvili termín návštěvy doma nebo v nemocnici.

Biřmování

Biřmování je svátostí, kterou se pokřtěný člověk sám rozhodne, že ve svém životě bude Boha brát vážně. Proto se vyžaduje osobní zralost a osobní rozhodnutí. Každý, kdo již byl pokřtěný a neztratil víru (anebo ji opět našel), může po dosažení věku dospělosti (ukončení 14 rok života) tuto svátost kdykoliv v budoucnu přijmout - horní věková hranice není stanovena!

Nebyli jste u biřmování?

Příprava trvá několik měsíců a je možná po domluvě.

 

1.svaté přijímání

Slavením eucharistie (tj. účastí na mši sv.) se nám zpřítomňuje Kristova výkupná oběť , kterou za nás přinesl. Připomíná se nám jeho smrt i vzkříšení.

Ve sv. přijímání se může každý z nás osobně setkat s živým Bohem, pozvat ho do svého života a nechat se den za dnem přetvářet. Zároveň je to ale také pozvání ke společenství s druhými, s bratry a sestrami, s nimiž tvoříme jedno „Kristovo tělo“, to je Církev.

Jste pokřtěni, ale doposud jste nebyli u sv. přijímání, anebo již před dlouhou dobou?

Nebojte se vyhledat svého kněze a připravit se rozmluvou s ním na přijetí této svátosti.

Chtěli byste, aby vaše děti šly k 1. svatému přijímání?

Je třeba, aby se připravily na tuto svátost v hodinách křesťanské výchovy, na které je nutné se domluvit s duchovním správcem.

 

Hlavní stránka English
© Podskalí